Trợ giúp

Xin chào!

Cộng đồng này dành cho các chuyên gia và những người đam mê các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
Chia sẻ và thảo luận về nội dung tốt nhất và ý tưởng tiếp thị mới, xây dựng hồ sơ chuyên nghiệp của bạn và trở thành một nhà tiếp thị tốt hơn cùng nhau.

0

How do I rename "OdooBot" so that people don't get email from a "Bot"?

Ảnh đại diện
Admin

Rename "OdooBot"

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Admin
Best Answer

To rename the Odoobot what you have to do is that, go to Settings -> Users , and filter inactive user, there you will see a user named Odoo Bot, which is having the ID as 1. You can rename this user. Hope this can help you.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ